ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม

ศปร.ทภ.2

ชื่อ  : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

ที่ตั้ง : บ้านกุดนาขาม ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

ก่อตั้งเมื่อ : ๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๖

กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : เซรามิก,วาดภาพ,ตัดเย็บ,จักสาน,แกะสลัก ระดับ 5 ดาว

จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

1. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนา ไม่ละทิ้งถิ่นฐานตนเอง เข้าไปรับจ้างตามเมืองใหญ่ๆ หรือในกรุงเทพฯ

2. เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถในอาชีพที่ตนถนัด และนำวิชาชีพนั้น ไปประกอบอาชีพ  
เป็นการยกระดับรายได้ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและให้ราษฎร มีส่วนช่วยกันรักษาสภาพป่าให้คงอยู่ตลอดไป                  4. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและถ่ายทอดต่อไป

5. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น เป็นตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

แผนผังศูนย์ฯ