การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

๑.โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

๒.โครงการขุดลอกแก้มลิงบึงละหานนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลละหานนา อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

ขอบคุณรูปภาพจาก: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ที่โครงการฝายห้วยโสกรังพร้อมระบบส่งน้ำบ้านอีโลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (rdpb.go.th)


ครั้งที่ ๒
วันศุกร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

๑.เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานชลประทานที่ ๗

๒.โครงการแก้มลิงกุดนาแซงพร้อมอาคารประกอบอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองบ่อ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

๓.โครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

ที่มา: องคมนตรี พร้อมคณะตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำลำห้วยบอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี – สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำยืน (cdd.go.th)

ขอบคุณรูปภาพจาก: จส. 100 (js100.com)


ครั้งที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕
ในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดชัยภูมิ

วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕

๑.โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น

โครงการขุดลอกแก้มลิงหนองแสงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๒.โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการอ่างเก็บน้ำลำสะพุงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕

๑.โครงการขุดลอกแก้มลิงห้วยกล่ำน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

ขอบคุณรูปภาพจาก