การเพาะพันธุ์ปลานิลน้ำจืด


ปลาที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงในปัจจุบันคือปลานิล เป็นปลาน้ำจืดชนิดหนึ่งที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2508 เป็นต้นมา สามารถเลี้ยงได้ในทุกสภาพและมีผู้นิยมบริโภคกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งคุณสมบัติของปลานิลเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว แต่ปัจจุบันปลานิลพันธุ์แท้ค่อนข้างที่จะหายากและการซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของประชาชนบางกลุ่มก็มีอุปสรรคเพราะประชาชนมีรายได้ที่ไม่เพียงพอ และเพื่อให้ได้พันธุ์ปลานิลที่ดีมีคุณภาพ กองพลทหารราบที่ 6 ได้ดำเนินการให้หน่วยทหาร โดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 (ป.6 พัน.16) ผลิตพันธุ์ปลานิลน้ำจืด เพื่อไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อน ในพื้นที่อีสานใต้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนรอบค่ายและประชาชนในเขตพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ได้มีอาชีพ มีรายได้ ตลอดจนสามารถเข้ามาเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปลานิล นำความรู้และวิธีการแก้ไขปัญหามาให้กับชาวบ้านได้นำมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์สูงสุด

แผนผังศูนย์ผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืด พระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่อีสานใต้ กองพลทหารราบที่ 6 โดยหน่วยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6

รายการเดินหน้าปฏิรูป
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564
ขอขอบคุณ : บริษัท Woodbury Media Group, กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 16