โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

27. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านดอนหลี่ ตำบลหนองบัวแก้ว อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม   

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๕

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,ดอกไม้ประดิษฐ์   

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองงานตามพระราชเสาวนีย์ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับราษฎรที่เป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ให้มีรายได้เสริม จาดอาชีพการทอผ้าไหมและการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดการละถิ่นฐานไปทำงานยังที่อื่น และยังเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมการทอผ้า ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประจำถิ่นให้ดำรงอยู่ต่อไป