โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

ที่ตั้ง : บ้านจาร ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ก่อตั้งเมื่อ : ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๘           

กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,เฟอร์นิเจอร์,ตีเหล็ก

จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

1. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนา ไม่ละทิ้งถิ่นฐานตนเอง เข้าไปรับจ้างตามเมืองใหญ่ๆ หรือในกรุงเทพฯ

2. เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถในอาชีพที่ตนถนัด และนำวิชาชีพนั้น ไปประกอบอาชีพ  
เป็นการยกระดับรายได้ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและให้ราษฎร มีส่วนช่วยกันรักษาสภาพป่าให้คงอยู่ตลอดไป                 

4. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและถ่ายทอดต่อไป

5. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น เป็นตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ              

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น

โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร

ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้นจำนวน 417 คน เป็นชาย 6 คน เป็นหญิง 412คน โดยแบ่งกลุ่มอาชีพ มี 4 กลุ่ม ดังนี้

  • กลุ่มทอผ้าไหม มีสมาชิก จำนวน 188 คน
  • กลุ่มทอผ้าฝ้าย มีสมาชิก จำนวน 68 คน
  • กลุ่มปักผ้า มีสมาชิก จำนวน 156 คน
  • กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ มีสมาชิก จำนวน 6 คน