ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้
ผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก อภินันท์ คำเพราะ
รองผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก เจริญชัย หินเธาว์
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก ภูมิพัฒน์ จันทร์สว่าง
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก

พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ
เสนาธิการทหารบก

พล.อ.พิเศษ ศิริเกษม

พลเอก พิเศษ ศิริเกษม
ผอ.สปร.ทบ.

พลโท สวราชย์ แสงผล
แม่ทัพภาคที่ 2