ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี ร.8

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เศษฐกิจพอเพียง และโครงการทหารพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 , โรงเลี้ยงพันธุ์ดี กรมทหารราบที่ 8 ซึ่งหน่วยได้จัดมัคคุเทศก์น้อยจากโรงเรียนขอนแก่นพัฒนศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร และเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงกบของกำลังพลภายในหน่วย โดยมี พันเอก ณรงค์ วิชญาณวรวุฒิ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 8 และคณะนายทหารของหน่วย ให้การต้อนรับ ณ ค่ายสีหราชเดโชไชย ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในโอกาสนี้ พลเอก สุวิทย์ เกตุศรี ได้ให้คำแนะนำในการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ ได้นำไปแก้ไข และปฏิบัติให้เกิดความถูกต้อง สมบูรณ์ พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานของหน่วย ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาดำเนินการให้เกิดศูนย์การเรียนรู้ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

#กรมทหารราบที่8ค่ายสีหราชเดโชไชย
#กองพลทหารราบที่3
#ARMYSTRONG
#smartsoldiersstrongarmy
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกarmyprcenter