พระวิมลรัตนกิริณี กมุทศรีพรรณโศภิต  อัฏฐพิศพงศ์กมลาสน์ อรรคราชทิพยพาหน
ถกลกตติคุณกำจร อมรสารเลิศฟ้าฯ