พล.ม.3 รับการตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่ 18 ก.ค.65 เวลา 1300 พล.อ.สุวิทย์ เกตุศรี ผอ.ศปร. และคณะตรวจประเมินผลการประกวดผลงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพไทย ประจำปี 2565 ด้านหน่วยงานต้นแบบที่นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน รับฟังบรรยายสรุปประวัติและการจัดหน่วย ,ผลการปฎิบัติในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการปฎิบัติงาน ชมผลิตภัณฑ์โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิมคุ้มเก่า,ผลิตภัณฑ์แม่บ้าน พล.ม.3และนขต. ,การฝึกอาชีพทหารกองประจำการ,บอร์ดวอร์คการปฎิบัติงาน 6 ด้าน ,นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึก,เยี่ยมชมโครงการทหารพันธุ์ดี พล.ม.3,บ้านพักกำลังพลต้นแบบและโครงการขยะทองคำ โดยมี พล.ต.พรชัย มาหลิน ผบ.พล.ม.3 ให้การต้อนรับ พร้อมคณะนายทหาร ณ ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อ.น้ำพอง จว.ข.ก.