พันธกิจ และภารกิจ

หน่วย ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.๓/กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๑, พล.ร.๖/ กอ.รมน.ภาค ๒ สย.๒, พล.ม.๓, พล.พัฒนา ๒, บชร.๒, มทบ.๒๑, มทบ.๒๒, มทบ.๒๓, มทบ.๒๔, มทบ.๒๕, มทบ.๒๖, มทบ.๒๗, มทบ.๒๘, มทบ.๒๙ และ มทบ.๒๑๐ มีภารกิจและพันธกิจ ดังนี้

          ๑) ภารกิจ อำนวยการ ประสานงาน วางแผน ดำเนินงาน กำกับดูแลและบูรณาการงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและงานความมั่นคงของ ทบ.ในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

          ๒) พันธกิจ ช่วยเหลือการประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริในทุกพระองค์ และงานความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ

พื้นที่ดำเนินงาน  ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ดำเนินการหลัก แบ่งเป็น ๓ พื้นที่ ดังนี้.-

พื้นที่ ภาค ตอ./น. ตอนบน

๑) ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.๓/กอ.รมน.ภาค ๒ สย. ๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่จว.อ.ด., จว.น.ค., จว.ส.น., จว.น.พ., จว.บ.ก. และ จว.ม.ห. ที่เป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน

 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
  ที่อยู่: บ.กุดนาขาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: เซรามิก,วาดภาพ,ตัดเย็บ,จักสาน,แกะสลัก ระดับ ๕ ดาว
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๓
  โทร. ๐-๔๒๗๐-๙๑๖๒
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร
  ที่อยู่: บ.จาร ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จว.ส.น. กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,เฟอร์นิเจอร์,ตีเหล็ก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๓ พัน.๑
  โทร. ๐-๔๒๙๓-๐๑๒๑
 • โครงการป่ารักน้ำฯ บ้านป่ารักน้ำ
  ที่อยู่: บ.ป่ารักน้ำ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ปลูกไม้ยูคาฯ,ทอผ้า,เกษตร
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๓ พัน.๒
  โทร. ๐-๔๒๙๘-๑๐๑๑
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง
  ที่อยู่: บ.ทรายทอง ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,จักสาน,ฟาร์มตัวอย่าง
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ป.๘ พัน.๘
  โทร. ๐-๔๒๗๐-๕๔๗๐
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร
  ที่อยู่: บ.ดอนคำ ต.นาแต้ อ.คำตากล้า จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ดอกไม้ประดิษฐ์,ปักผ้า
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๓ พัน.๑
  โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๙๘๙
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง
  ที่อยู่: บ.นาโคกกุง ต.กกตูม อ.ดงหลวง จว.ม.ห.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,จักสาน
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๓
  โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๗๖๕
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน
  ที่อยู่: บ.หนองแคน ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จว.ม.ห.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,เกษตร,เพาะเห็ด
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๓ พัน.๒
  โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๗๖๕
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง
  ที่อยู่: บ.นาตาด-นาโปร่ง ต.บะยาว อ.วังสามหมอ จว.อ.ด.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,จักสาน,ไหมพรม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๓
  โทร. ๐-๔๒๒๒-๒๖๑๑
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง
  ที่อยู่: บ.หาดแพง ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จว.น.พ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,ผ้าฝ้าย
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๓ พัน.๓
  โทร. ๐-๔๒๕๓-๖๘๘๐
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย
  ที่อยู่: บ.โชคอำนวย ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จว.บ.ก.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,เย็บจักรอุตสาหกรรม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๓ พัน.๓
  โทร. ๐-๔๒๒๙-๕๑๕๙
 • โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว
  ที่อยู่: บ.คกงิ้ว ต.ปากตม อ.เชียงคาน จว.ล.ย.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: เลี้ยงปลา,เกษตร,แหล่งท่องเที่ยวชายแดน
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๘ พัน.๑
  โทร. ๐-๔๓๒๓-๙๘๐๕

๒) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ข.ก.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ
  ที่อยู่: บ.คลองเจริญ ต.บ้านใหม่ อ.สีชมพู จว.ข.ก.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,หญ้าแฝก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๓
  โทร. ๐-๔๓๒๓-๘๑๒๗

๓) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๔ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.อ.ด., จว.น.ค.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด
  ที่อยู่: บ.กำแมด ต.วังทอง อ.บ้านดุง จว.อ.ด.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,มุกประดับ
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๔
  โทร. ๐-๔๒๑๒-๒๐๒๓-๔

๔) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๘ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ล.ย., จว.น.ภ.

 • ครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว
  ที่อยู่: บ.นาซำแซง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จว.ล.ย.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,เกษตร,จักสาน,ไม้ผล
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๘
  โทร. ๐-๔๒๐๗-๑๑๗๗-๘๐
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง
  ที่อยู่: บ.ผานาง ต.ผาอินทร์แปลง อ.เอราวัน จว.ล.ย.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า, โฮมสเตย์, เลี้ยงโค-กระบือ-กวาง,เกษตร
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๘
  โทร. ๐-๔๒๐๗-๑๑๗๗-๘๐

๕) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๙ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ส.น.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า
  ที่อยู่: บ.บ่อเดือนห้า ต.โคกภู อ.ภูพาน จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,เพาะเห็ด,ตีเหล็ก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๙
  โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๖๘๑
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย
  ที่อยู่: บ.กุดสะกอย ต.โพธิไพศาล อ.กุสุมาลย์ จว.ส.น.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๙
  โทร. ๐-๔๒๗๑-๑๖๘๑

๖) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๑๐ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.น.พ.

 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย
  ที่อยู่: บ.ทันสมัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จว.น.พ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,เพาะเห็ด,เลี้ยงเป็ด-ไก่
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๑๐
  โทร. ๐-๔๒๐๕-๑๔๙๑-๓

พื้นที่ ภาค ตอ./น. ตอนล่าง

๑) ศปร.เขตพื้นที่ พล.ร.๖/กอ.รมน.ภาค ๒ สย. ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ย.ส. และที่เป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบตามแนวชายแดน

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด
  ที่อยู่: บ.ตาปิม ต.บัวเชด อ.บัวเชด จว.ส.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร. ๒๓ พัน.๓
  โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๘๖๖
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน
  ที่อยู่: บ.หนองเมย ต.เมืองหลวง อ.ห้วยทับทัน จว.ศ.ก.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้ (ดั้งเดิม),หม่อนไหม,แกะสลัก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๖
  โทร. ๐-๔๕๗๖-๐๐๐๕
 • โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า
  ที่อยู่: บ.น้อมเกล้า ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา จว.ย.ส.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,ป่าชุมชน
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๖ พัน.๒
  โทร. ๐-๔๕๗๖-๐๐๐๙
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย
  ที่อยู่: บ.ยางน้อย ต.ก่อเอ้ อ.เขื่องใน จว.อ.บ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ผลิตภัณฑ์แปรรูป/ทอผ้าไหม,ตีเหล็ก,ดอกไม้ประดิษฐ์,ข้าวกล้องฯ
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ป.๖ พัน.๖
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๑๘๓๓
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น
  ที่อยู่: บ.หนองผักแว่น ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จว.อ.บ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,แกะสลัก,ปักผ้า,ดอกไม้ประดิษฐ์
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๖ พัน.๒
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๑๙๖๙
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอศิลาลาด
  ที่อยู่: บ.สงยาง ต.กุง อ.ศิลาลาด จว.ศ.ก.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: การทอผ้าไหมพื้น , การทอผ้าไหมมัดหมี่แบบไทยโบราณ
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๖ พัน.๑ โทร. ๐-๔๕๗๖-๐๐๐๙
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง
  ที่อยู่: บ.คำน้ำสร้าง ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จว.ย.ส.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: หม่อนไหม,เลี้ยงไก่ไข่,เกษตร
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๖
  โทร. ๐-๔๕๗๖-๐๐๐๕
 • ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง
  ที่อยู่: บ.โนนดินแดง ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จว.บ.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: หม่อนไหม,ไร่นาสวนผสม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๒๓ พัน.๔
  โทร. ๐-๔๔๖๔-๙๐๓๖
 • ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
  ที่อยู่: บ.น้อยร่มเย็น ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จว.ส.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: หม่อนไหม,เลี้ยงไก่ไข่,เกษตร
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๒๓ พัน.๓
  โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๘๖๖
 • ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
  ที่อยู่: บ.ค้อ ต.โดมประดิษฐ์ อ.น้ำยืน จว.อ.บ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทำการเกษตร,เลี้ยงปลา,ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเหมือง
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๖
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๑๘๓๖
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย
  ที่อยู่: ฐานพัฒนาน้ำใจ ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จว.บ.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,หม่อนไหม,เพาะเห็ด
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ฉก.ทพ.๒๖
  โทร. ๐-๔๔๖๔-๙๐๓๖
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์
  ที่อยู่: บ.ตะแบง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จว.ศ.ก.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,หม่อนไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๑๖
  โทร. ๐-๔๕๗๓-๗๔๕๔
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก
  ที่อยู่: บ.สมพรรัตน์ ต.หนองสะโน อ.บุณฑริก จว.อ.บ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้,จักสาน,ปักลายผ้า,หม่อนไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๖ พัน.๑
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๓๔๑๗
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก
  ที่อยู่: บ.เวินบึก ต.โขงเจียม อ.โขงเจียม จว.อ.บ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,ผลิตภัณฑ์ปลาแม่น้ำโขง,ท่องเที่ยวแม่น้ำ ๒ สี
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ร.๖
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๑๘๓๖

๒) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๑ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.น.ม.

 • ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
  ที่อยู่: บ.ราษฎร์ ต.บ้านราษฎร์ อ.เสิงสาง จว.น.ม.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: หม่อนไหม,ไร่นาสวนผสม,เกษตรทฤษฎีใหม่,หญ้าแฝก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๑
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๗๑๒๓

๓) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.อ.บ., จว.อ.จ.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
  ที่อยู่: บ.สร้างถ่อนอก ต.สร้างถ่อน้อย อ.หัวตะพาน จว.อ.จ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,จักสาน,เจียระไนพลอย
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๒
  โทร. ๐-๔๕๓๒-๑๓๔๔

๔) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๕ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ส.ร., จว.ศ.ก.

 • ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้
  ที่อยู่: บ.ตะตึงไถง ต.นอกเมือง อ.เมือง จว.ส.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,ปลูกไม้ย้อมสีธรรมชาติ
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๕
  โทร. ๐-๔๔๕๑-๑๐๐๘

๕) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๖ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.บ.ร.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง
  ที่อยู่: บ.บุ ต.ลำดวน อ.กระสัง จว.บ.ร.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ผลิตภัณฑ์แปรรูป/ทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๖
  โทร. ๐-๔๔๖๑-๓๓๖๙                                 

พื้นที่ ภาค ตอ./น. ตอนกลาง

๑) ศปร.เขตพื้นที่ พล.พัฒนา ๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ม.ค. และ
ในพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่รับผิดชอบ

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง
  ที่อยู่: บ.โคกก่อง ต.หนองแดง อ.นาเชือก จว.ม.ค.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,เขียนลาย,ปักผ้า,แกะสลัก
  หน่วยที่รับผิดชอบ: พัน.พัฒนา ๒
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๗๑๒๔-๕
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่
  ที่อยู่: บ.ดอนหลี่ ต.หนองบัวแก้ว อ.พยัคฆภูมิพิสัย จว.ม.ค.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,ดอกไม้ประดิษฐ์
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ช.พัน.๒๐๒
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๘๐๒๓
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้
  ที่อยู่: บ.กำพี้ ต.กำพี้ อ.บรบือ จว.ม.ค.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้, ปักผ้า, จักสาน
  หน่วยที่รับผิดชอบ: พัน.พัฒนา ๒
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๗๑๒๔-๗
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์
  ที่อยู่: บ.ดอกล้ำ ต.ดอกล้ำ อ.ปทุมรัตต์ จว.ร.อ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,ดอกไม้ประดิษฐ์,จักสาน,แกะสลักไม้
  หน่วยที่รับผิดชอบ: ช.พัน.๒๐๑
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๘๐๒๕

๒) ศปร.เขตพื้นที่ พล.ม.๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ก.ส.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า   
  ที่อยู่:   บ.กุดสิม-คุ้มเก่า ต.คุ้มเก่า อ.เขาวง จว.ก.ส.      
  กิจกรรมที่ดำเนินการ:  ทอผ้า,ผ้าเช็ดเท้า,แกะสลัก,จักสาน,ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่             
  หน่วยที่รับผิดชอบ:  พล.ม.๓  
  โทร. ๐-๔๓๒๔-๑๔๖๑

๓) ศปร.เขตพื้นที่ บชร.๒ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ช.ย.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง
  ที่อยู่: บ.หนองหอย ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จว.ช.ย.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้า,หม่อนไหม,ผ้าเช็ดเท้า,จักสาน,ดอกไม้ประดิษฐ์
  หน่วยที่รับผิดชอบ: บชร.๒
  โทร. ๐-๔๔๓๕-๓๕๔๕

๔) ศปร.เขตพื้นที่ มทบ.๒๗ เป็นหน่วยรับผิดชอบในเขตพื้นที่ จว.ร.อ.

 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้ำทิพย์
  ที่อยู่: บ.หนองแข้พัฒนา ต.บึงงาม อ.หนองพอก จว.ร.อ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๗
  โทร. ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๓-๕
 • โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย
  ที่อยู่: บ.ศรีวิลัย ต.ขามเปี้ย อ.โพธิ์ชัย จว.ร.อ.
  กิจกรรมที่ดำเนินการ: ทอผ้าไหม,หม่อนไหม,ทอผ้าไหมพรม
  หน่วยที่รับผิดชอบ: มทบ.๒๗
  โทร. ๐-๔๓๕๑-๔๘๑๓-๕