การปฏิบัติของหมู่บ้าน/ชุมชนฯ และบุคคลฯ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ

  • ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน  :  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น

         ๑. จัดแสดงแผนที่/แผนผังแสดงพื้นที่และแนวเขตป่าชุมชน, แสดงการปฏิบัติงานในการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพป่า

         ๒. จัดบอร์ด ภาพถ่าย หลักฐานแสดงกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น การฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.), สภาพโดยทั่วไปของพื้นที่ป่า, กิจกรรมการลาดตระเวนตรวจป่า, การป้องกันและดับไฟป่า, การปลูกป่าเสริมในโอกาสสำคัญต่างๆ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของกลุ่ม/องค์กรในการดูแลรักษาป่า

         ๓. บรรยายสรุปความเป็นมาของกลุ่ม/องค์กรฯ, แนะนำผู้นำชุมชนผู้นำกลุ่ม/องค์กรฯ, และผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินงานดูแลรักษาป่า, การจัดตั้งและการบริหารจัดการกลุ่ม/องค์กร, การออกกฎ/ระเบียบ/ข้อบังคับในการดูแลรักษาป่าชุมชน, การดำเนินกิจกรรมที่สำคัญในการดูแลรักษาป่า, จุดเด่นของพื้นที่ป่า, การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าของราษฎร เยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียง รวมทั้งการดูแล – เก็บรักษาธงฯ ที่ได้รับพระราชทานมาแล้ว และการขยายผลการดำเนินงานและเครือข่ายในการดูแลรักษาป่า ฯลฯ

         ๔. จัดเตรียมเอกสารประกอบการบรรยายสรุปเป็นรูปเล่ม หรือบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD สำหรับแจกจ่ายให้กับคณะทำงานฯ

  • ประเภทบุคคล  :  ที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่น

         ๑. นำเสนอประวัติและผลงานที่ได้ดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เช่น  การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในการฝึกอบรม รสทป. หรือหลักสูตรต่างๆ ที่ว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม, การริเริ่มกิจกรรม, การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน รณรงค์ เกี่ยวกับการดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และความหลากหลายทางชีวภาพ

         ๒. จัดเตรียมเอกสารนำเสนอประวัติ/ผลงานเป็นรูปเล่มสำหรับแจกจ่ายให้กับคณะทำงานฯ

  • อื่นๆ

         สำหรับการเดินทางมาตรวจคัดเลือกฯ ในขั้นที่ ๒ (โดยอากาศยาน) ซึ่งจะเป็นการพิจารณาคัดเลือกฯ เฉพาะหมู่บ้าน/ชุมชนฯ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกฯ ในขั้นที่ ๑ (โดยรถยนต์) โดยมีแนวทางการประเมินของคณะทำงานฯ ขั้นที่ ๒ (โดยอากาศยาน) ดังนี้

         ๑. มีการนำเสนอผลงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

         ๒. มีการนำเสนอผลงานของเยาวชนในด้านการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชุมชน

         ๓. มีการนำเสนอแนวคิดการรักษาและการใช้ธงฯ

         ๔. แสดงแนวเขตที่ชัดเจน ภายในอาณาบริเวณต้องปลอดการรุกล้ำ