โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทภ.2)

ในปัจจุบันพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (20 จังหวัด) มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน 6 พระองค์  จำนวน 1,224 โครงการ เฉพาะศูนย์/โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่ง กองทัพภาคที่ 2 รับผิดชอบในการจัดกำลังพลเข้าสนับสนุนการปฏิบัติ จำนวน 44 แห่ง สามารถจำแนกได้เป็น 4 กลุ่มงาน ดังนี้

ชื่อกลุ่มงานจำนวนศูนย์โครงการ
1. กลุ่มงานด้านความมั่นคง    4  โครงการ
2. กลุ่มงานด้านส่งเสริมอาชีพ34  ศูนย์/โครงการ
3. กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม4  โครงการ
4. กลุ่มงานลักษณะพิเศษ 2  โครงการ
รวม44 ศูนย์โครงการ
แผนที่สังเขปแสดงที่ตั้ง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ทภ.2)

โดยมี ศปร.ทภ.2/กอ.รมน.ภาค 2 ทำหน้าที่ในการวางแผน  อำนวยการ ประสานงาน และ กำกับดูแลการปฏิบัติงานใน ศูนย์/โครงการฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชเสาวนีย์ ที่ต้องการให้ราษฎร ได้มีอาชีพเสริม มีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่ง ช่วยกันอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ตลอดจนสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้ การดำเนินงานของโครงการจะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการฯ ที่แตกต่างกันไป

การติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์โครงการฯ
ช้างสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับช้างสำคัญในรัชกาลปัจจุบัน
รายชื่อ 44 ศูนย์โครงการ
 1.  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม
 2. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านจาร
 3. โครงการป่ารักน้ำฯ บ้านป่ารักน้ำ
 4. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านทรายทอง
 5. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนคำ-เสนานฤมิตร
 6. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสานแว้-นาโคกกุง
 7. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน
 8. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาตาด-นาโปร่ง
 9. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหาดแพง
 10. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโชคอำนวย
 11. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว
 12. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด
 13. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน
 14. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า
 15. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย
 16. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น
 17. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอศิลาลาด
 18. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง
 19. ศูนย์การพัฒนาโนนดินแดง
 20. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
 21. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี
 22. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย
 23. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์
 24. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก
 25. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก
 26. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง
 27. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่
 28. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้
 29. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์
 30. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า
 31. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง
 32. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ท้ายอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศ
 33. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก
 34. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ
 35. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด
 36. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้
 37. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง
 38. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้ำทิพย์
 39. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย
 40. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว
 41. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง
 42. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า
 43. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย
 44. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย

สรุปจำนวนสมาชิกราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า

(รสทป.) พื้นที่ ภาค ตอ./น.

สรุปยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฯ