ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

๒๑. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

    ที่ตั้ง : บ้านค้อ ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี

    ก่อตั้งเมื่อ : เมื่อปี  ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทำการเกษตร,เลี้ยงปลา,ปลูกข้าวพันธุ์พื้นเหมือง

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1) เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีที่ทำกินเป็นของตนเองโดยใช้ระบบของสำนักงานปฏิรูปที่ดิน

2) ปฏิรูปที่ดินแบ่งแปลงที่ทำกินเพื่อกระจายสิทธิ์ให้ราษฎรถือครอง เท่าๆ กัน

3) จัดระบบส่งน้ำแบบท่อเข้าแปลงเกษตรกรรมให้ได้อย่างสมบูรณ์

4) จัดหาปัจจัยการผลิตเบื้องต้นให้เพียงพอแก่ความจำเป็นของราษฎร