ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

๒๐. ศูนย์การพัฒนาพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ (กลุ่มงานด้านความมั่นคง)

    ที่ตั้ง : บ้านน้อยร่มเย็น ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

    ก่อตั้งเมื่อ : เมื่อปี  ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : หม่อนไหม,เลี้ยงไก่ไข่,เกษตร

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1 เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการด้านการพัฒนาทุกสาขา  ช่วยเหลือราษฎรที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบริเวณแนวชายแดน

2 เป็นแหล่งฝึกอบรมอาชีพราษฎร และเป็นศูนย์กลางการอบรมเจ้าหน้าที่ได้ด้วย

3 เป็นศูนย์กลางการสาธิตวิธีการประกอบอาชีพแนวใหม่ให้เป็นตัวอย่างแก่หมู่บ้านอื่น ๆ