ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

36. ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพอีสานใต้ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านตะตึงไถง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

    ก่อตั้งเมื่อ : ๓๐ พฤษภคม ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,ปลูกไม้ย้อมสีธรรมชาติ

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการ

เป็นหน่วยงานหลักในการอบรมวิชาชีพเกษตรกรรมทุกสาขา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเกี่ยวข้องตามหน้าที่ปกติ  และกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับผิดชอบกิจกรรมวิชาชีพ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการฝึกบุคคลากรให้กับราษฎรในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างให้สามารถประกอบอาชีพตามแต่ละสาขาที่จัดฝึกอบรมขึ้น