โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

41. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานาง-ผาเกิ้ง (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

    ที่ตั้ง : บ้านผานาง ตำบลผาอินทร์แปลง  อำเภอเอราวัน จังหวัดเลย

    ก่อตั้งเมื่อ : ๓๑   สิงหาคม  ๒๕๓๓

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า, โฮมสเตย์, เลี้ยงโค-กระบือ-กวาง,เกษตร

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการให้ดีขึ้นให้มีอาชีพ และที่ทำกินเป็นหลักแหล่ง  ส่งเสริมงานศิลปาชีพ และอาชีพเสริมอื่นๆ เพื่อให้ราษฎรมีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้  

2. รักษาสภาพป่าที่สมบูรณ์มิให้ถูกทำลาย อนุรักษ์, ฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกทำลายให้หลับคืนสู่สภาพเดิมให้มีทั้งป่าธรรมชาติ ป่าเศรษฐกิจ ป่าใช้สอยโดยใช้พื้นที่แต่น้อยให้เกิดประโยชน์มากที่สุด

3. งานตามพระราชเสาวนีย์ ติดตามผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์