โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

44. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านทันสมัย (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

    ที่ตั้ง : บ้านทันสมัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

    ก่อตั้งเมื่อ : ๘  มิถุนายน ๒๕๓๕

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,เพาะเห็ด,เลี้ยงเป็ด-ไก่

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1. เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ 

2. เป็นศูนย์ฝึกอบรมส่งเสริมศิลปาชีพแขนงต่าง ๆ โดยเฉพาะการเกษตรทฤษฎีใหม่ และศิลปะหัตกรรมพื้นบ้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น มีความรัก ความสามัคคี ผูกพันไม่ละทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิด

3. ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชนให้รู้คุณค่ามีความรักหวงแหนร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ ในลักษณะ  “ คนและป่าอยู่ด้วยกันได้ ” 

4.  เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาของท้องถิ่น  และของประเทศชาติให้มีความยั่งยืนสืบไป

5.  เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และป่าไม้  ตลอดจน สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นให้ดำรงไว้