โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

14. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านน้อมเกล้า (กลุ่มงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

    ที่ตั้ง : บ้านน้อมเกล้า ตำบลบุ่งค้า อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,ป่าชุมชน

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๗        

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

  โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านเล็กในป่าใหญ่ บ้านน้อมเกล้า ตามแนวพระราชดำริ ของ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้ คน กับ ป่า อยู่ร่วมกัน ช่วยกันดูแลรักษา และฟื้นฟูสภาป่า รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดีขึ้น เพื่อให้เกิดความรักถิ่นฐาน และร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากร ป่าไม้