โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว (กลุ่มงานลักษณะพิเศษ)

11. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ บ้านคกงิ้ว (กลุ่มงานลักษณะพิเศษ)

    ที่ตั้ง : บ้านคกงิ้ว  ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

    ก่อตั้งเมื่อ : ๓๑ สิงหาคม ๒๕๓๓        

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : เลี้ยงปลา,เกษตร,แหล่งท่องเที่ยวชายแดน   

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

          1. เพื่อจัดเป็นโครงการเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ              
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2535

          2. เพื่อส่งเสริมอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น

          3. เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดิน ให้มีที่ทำกิน

          4. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน

          5. เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร

          6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่

          7. เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่ง