โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว (กลุ่มงานลักษณะพิเศษ)

40. โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติฯ ผาบ่าว-ผาสาว (กลุ่มงานลักษณะพิเศษ)

    ที่ตั้ง : บ้านนาซำแซง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

    ก่อตั้งเมื่อ : ๗ มีนาคม ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,เกษตร,จักสาน,ไม้ผล

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อช่วยเหลือราษฎร ซึ่งขาดแคลนที่ดินทำกินเข้ามาอยู่อาศัยโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมงานศิลปาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่ มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้อนุรักษ์ป่าไม้ด้วยการปลูกไม้ยืนต้นทดแทนป่าเสื่อมโทรมเพื่อปรับปรุงทรัพยากรป่าไม้ ให้มีสภาพคงเดิม