โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน

บ้านหนองแคน

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองแคน (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านหนองแคน ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๒        

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,เกษตร,เพาะเห็ด

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

1. เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีอาชีพเสริมภายหลังเสร็จสิ้นฤดูกาลทำนา ไม่ละทิ้งถิ่นฐานตนเอง เข้าไปรับจ้างตามเมืองใหญ่ๆ หรือในกรุงเทพฯ

2. เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความสามารถในอาชีพที่ตนถนัด และนำวิชาชีพนั้น ไปประกอบอาชีพ  
เป็นการยกระดับรายได้ของราษฎรให้เพิ่มสูงขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้

3. เพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมและให้ราษฎร มีส่วนช่วยกันรักษาสภาพป่าให้คงอยู่ตลอดไป                 

4. เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นลงบนผลิตภัณฑ์ เพื่อถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลัง รวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาและถ่ายทอดต่อไป

5. เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่น เป็นตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านอื่นๆ              

6. เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น