โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอศิลาลาด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

17. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอศิลาลาด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านสงยาง ตำบลกุง  อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๔

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : การทอผ้าไหมพื้น , การทอผ้าไหมมัดหมี่แบบไทยโบราณ

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

หาอาชีพเสริม  เพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกของโครงการ ฯ ตลอดจนราษฎรในพื้นที่ประสพปัญหา ในการเพาะปลูก หรือที่ว่างจากการเพาะปลูก  ให้มีงานทำอยู่ที่บ้านของตนเองหรือพื้นที่ใกล้เคียงโดยอาศัยวัสดุภายในท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลให้สมาชิกและราษฎรดังกล่าว ไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานของตนเองไปทำงาน รับจ้างในเมืองใหญ่ ๆ เพื่อรักษา และฟื้นฟูหัตกรรมแบบไทยโบราณ ซึ่งกำลังจะเสื่อมสูญไปตามกาลเวลา กลับมาเผยแพร่ใหม่ เช่น การทอผ้าไหมพื้นบ้าน การทอผ้าไหมมัดหมี่แบบไทยโบราณ เนื่องจากหัตถกรรมเหล่านี้ จะต้องใช้ฝีมือ เวลา และความอดทนเป็นอย่างมากจึงหาผู้ที่สนใจสืบทอดวิชาเหล่านี้เป็นอาชีพได้ยาก