โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

18. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านคำน้ำสร้าง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านคำน้ำสร้าง ตำบลค้อเหนือ  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : หม่อนไหม,เลี้ยงไก่ไข่,เกษตร

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการดูแลเรื่องปากท้องของราษฎรในพื้นที่โครงการให้อยู่ดีกินดีขึ้น