โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

22. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอละหานทราย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : ฐานพัฒนาน้ำใจ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๐

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,หม่อนไหม,เพาะเห็ด

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1. เพื่อเพิ่มรายได้รายให้กับราษฎรในพื้นที่ของตำบลหนองแวง และพื้นที่ใกล้เคียง

2. เพื่อธำรงรักษาฟื้นฟูหัตกรรมแบบไทยโบราณ ซึ่งกำลังจะเสื่อมเสียศูนย์ไปตามกาลเวลาให้กลับมาเผยแพร่ เช่นการทอผ้าไหมมัดหมี่แบบโบราณ

3. เพื่อให้เกิดจิตสำนึกรักบ้านเกิดไม่ทอดทิ้งบ้านเกิดไปทำงานต่างจังหวัดเกิดความรักความสามัคคีต่อชุมชนเกิดความรักห่วงแหนบ้านเกิด

4. เพื่อให้สมาชิกได้รับความรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อให้ครอบครัวอยู่ได้อย่างยั่งยืนและพึ่งตนเองได้มีความสุขเกิดความมั่นคงต่อประเทศชาติ