โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

16. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านหนองผักแว่น (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านหนองผักแว่น ตำบลสารภี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดอุบลราชธานี

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,แกะสลัก,ปักผ้า,ดอกไม้ประดิษฐ์

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

  เพื่อเป็นการตอบแทน คุณงามความดีของราษฎรในพื้นที่ ที่มีอุดมการณ์ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ในจิตสำนึกในการรักษาป่าอย่างแท้จริงอีกทั้งเป็นการช่วยเหลือ และส่งเสริมให้ราษฎรในพื้นที่ ให้มีรายได้เสริม ในงานประเภทศิลปหัตถกรรม เพิ่มเติมจากอาชีพหลัก