โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

23. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอภูสิงห์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านตะแบง ตำบลห้วยติ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๕ พฤศจิกายน  ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,หม่อนไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

  เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล  จึงได้มีพระราชดำริ ให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ แบบเบ็ดเสร็จขึ้น และให้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานศูนย์ฯ ในลักษณะเช่นเดียวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร