โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

12. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบัวเชด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านตาปิม ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๗ ธันวาคม ๒๕๓๖        

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

           1. เป็นแหล่งให้บริการ การพัฒนาด้านการปลูกหม่อน, เลี้ยงไหม, ทอผ้าไหม และการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง ช่วยเหลือประชาชนบริเวณภายในพื้นที่ใกล้เคียง

           2. เป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ฝึกฝนการประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม ศิลปาชีพ และหัตถกรรม เสริมรายได้ให้กับราษฎร

           3. เป็นแหล่งสาธิตในการประกอบอาชีพด้านการปลูกหม่อน, เลี้ยงไหม, ทอผ้าไหม และการทำเศรษฐกิจแบบพอเพียง