โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

24. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอบุณฑริก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านสมพรรัตน์ ตำบลหนองสะโน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้,จักสาน,ปักลายผ้า,หม่อนไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1) เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้และป้องกันการอพยพไปขายแรงงาน

2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

3) เพื่อพัฒนาการศึกษาของสมาชิกโครงการฯ  

4) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

5) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่