โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

25. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านเวินบึก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านเวินบึก ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๙

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,ผลิตภัณฑ์ปลาแม่น้ำโขง,ท่องเที่ยวแม่น้ำ 2 สี

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1) เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้และป้องกันการอพยพไปขายแรงงาน

2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

3) เพื่อพัฒนาการศึกษาของสมาชิกโครงการฯ  

4) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

5) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่