โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

13. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอห้วยทับทัน (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านหนองเมย ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๘  ธันวาคม ๒๕๓๖       

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้ (ดั้งเดิม),หม่อนไหม,แกะสลัก

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

            ให้ช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนและเจ็บป่วยเรื้อรัง ให้ราษฎรมีอาชีพเสริม มีรายได้เพิ่มจากอาชีพหลัก  และการเสด็จ ครั้งนั้น ได้มีพระราชเสาวนีย์ให้ราษฎรเข้าเฝ้า และรับเป็นสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพฯ  ในด้านการทอผ้าไหม,การปลูกหม่อน,การเลี้ยงไหม