โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

26. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโคกก่อง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านโคกก่อง ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,เขียนลาย,ปักผ้า,แกะสลัก    

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร,สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ มาดำเนินงานโดยการประสานการปฏิบัติ และบูรณาการแผนงานกับหน่วยงาน ส่วนราชการในพื้นที่ต่าง ๆ
ให้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  เป็นไปตามพระราชประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ