โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

15. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านยางน้อย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านยางน้อย ตำบลก่อเอ้ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๓๙   

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ผลิตภัณฑ์แปรรูป/ทอผ้าไหม,ตีเหล็ก,ดอกไม้ประดิษฐ์,ข้าวกล้องฯ

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ

           1) เพื่อพัฒนาอาชีพและยกระดับรายได้และป้องกันการอพยพไปขายแรงงาน

           2) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้น

           3) เพื่อพัฒนาการศึกษาของสมาชิกโครงการฯ 

           4) เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม

           5) เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมในพื้นที่