โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

28. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำพี้ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านกำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหมพันธุ์ไทยแท้, ปักผ้า, จักสาน

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์  มาดำเนินงานโดยประสานการปฏิบัติ  และบูรณาการแผนงานกับหน่วยงานส่วนราชการในพื้นที่ต่างๆ  ให้ดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เป็นไปตามพระราชประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพ