โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

29. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอปทุมรัตต์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านดอกล้ำ ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๗

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,ดอกไม้ประดิษฐ์,จักสาน,แกะสลักไม้

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เป็นโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ความช่วยเหลือชุมชนให้มีความรู้สมัยใหม่ เชื่อมโยงตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน – เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับราษฎร และเป็นการสร้างอาชีพให้กับครอบครัว ให้พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน