โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

30. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสิม-คุ้มเก่า (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านกุดสิม-คุ้มเก่า ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

    ก่อตั้งเมื่อ : ๙ มิถุนายน ๒๕๓๕

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,ผ้าเช็ดเท้า,แกะสลัก,จักสาน,ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1.  เพื่อเป็นการถวายความกตัญญูกตเวทีแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2.  เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและงานฝีมือของภาคอีสาน ซึ่งนับว่าเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของชาวไทยให้ได้รับการสืบทอดตลอดไป

3.  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยากจนให้ดีขึ้น ให้ราษฎรได้รู้จักช่วยเหลือตนเอง และมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้น

4.  เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีความรัก และหวงแหนถิ่นที่อยู่อาศัย ไม่อพยพไปหางานทำใน กรุงเทพ ฯ   สนับสนุนให้ราษฎร ซึ่งมีพื้นที่น้อยไม่พอเพียงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ใช้พื้นที่ซึ่งมีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด