โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

31. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพทุ่งกะมัง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านหนองหอย ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๕

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,ผ้าเช็ดเท้า,จักสาน,ดอกไม้ประดิษฐ์

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อให้ราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีฐานะยากจน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานที่ทำอยู่  มีเงินส่งบุตรหลานให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น และไม่อพยพไปทำงานต่างถิ่น  เป็นการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นไม่ให้สูญหาย  ถ่ายทอดให้ลูกหลานได้เรียนรู้และคงอยู่กับท้องถิ่น  เป็นการฟื้นฟู บูรณะ ป้องกัน ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ที่จะอำนวยประโยชน์แก่สังคมโดยรวม ทั้งทางตรงและทางอ้อมอย่างยั่งยืนตลอดไป