โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

33. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านสร้างถ่อนอก (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านสร้างถ่อนอก ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,จักสาน,เจียระไนพลอย

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อเป็นการตอบแทนคุณความดี และเป็นการช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจึงมีพระราชเสาวนีย์ให้จัดตั้งโครงการส่งเสริมศิลปาชีพขึ้น เพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น