โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

34. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านโสกส้มกบ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านคลองเจริญ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น

    ก่อตั้งเมื่อ : เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,หญ้าแฝก

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการ ให้ดีขึ้นให้มีอาชีพและที่ทำกินเป็นหลักแหล่งโดยไม่ได้รับความเดือดร้อน  ส่งเสริมงานศิลปาชีพยกระดับรายได้

         2 เพื่อให้ราษฎรมีความรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่โครงการฯ สามารถช่วยเหลือตนเองได้

          3 เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการทอผ้าไหมเป็น  และจะได้ถ่ายทอดให้กับอนุชนรุ่นหลังรวมทั้งประชาชนทั่วไปได้ศึกษาถ่ายทอดต่อไป

         4 เพื่อให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาดีเด่นเป็นตัวอย่างการพัฒนาหมู่บ้านตามโครงการพระราชเสาวนีย์

         5 เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่น