โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

35. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกำแมด (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านกำแมด ตำบลวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๑ เมษายน ๒๕๓๖

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,มุกประดับ

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและงานฝีมือ  เช่น งานทอผ้า  จักสาน ฯลฯ  ของภาคอีสานซึ่งนับว่าเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของชาวไทยให้ได้รับการสืบทอดต่อไป

2 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพการทอผ้าไหม  ให้กับราษฎรที่ยากจนที่ได้รับความเสียหายจากภัยแล้งแต่มีความขยันขันแข็งพร้อมที่จะรับความช่วยเหลือให้ได้มีอาชีพเพิ่มขึ้น สามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม

3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ยากจน ในพื้นที่ให้ดีขึ้นให้ราษฎรได้รู้จักช่วยเหลือตนเองและมีความขยันขันแข็งในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวเพิ่มขึ้น

4 เพื่อส่งเสริมให้ราษฎร มีความรักหวงแหนถิ่นฐานที่อยู่อาศัย  ไม่อพยพไปหางานทำที่กรุงเทพฯ 
และต่างจังหวัด

5 เพื่อสนับสนุนราษฎรที่ยากจนแต่ขาดแคลนพื้นที่  สำหรับประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ  เพื่อให้มีรายได้  และอาชีพเสริมจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ

6 สนับสนุนราษฎรซึ่งมีพื้นที่น้อย  ไม่เพียงพอในการประกอบการอาชีพเกษตรกรรม ได้ใช้พื้นที่ซึ่งมีจำนวนจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด