โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

37. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอกระสัง (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านบุ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๓๖

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ผลิตภัณฑ์แปรรูป/ทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เป็นการช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพในเบื้องต้น พร้อมทั้งมีพระราชเสาวนีย์ในอันที่จะทำให้ราษฎรในพื้นที่ และบริเวณใกล้เคียงมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยทรงรับราษฎรที่ยากไร้เข้าเป็นสมาชิกทอผ้าไหมและสมาชิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในโครงการส่งเสริมศิลปาชีพจำนวนหนึ่ง