โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้ำทิพย์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

38. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านผาน้ำทิพย์ (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านหนองแข้พัฒนา ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

เพื่อส่งเสริมอาชีพหลักและสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน และช่วยกันดูแลรักษาป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
(คนล้อมป่า) บริเวณรอบป่าผาน้ำทิพย์ ให้คงอยู่คู่กับชุมชนสืบไป โดยมีการจัดตั้งกลุ่มกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างอาชีพเสริมในชุมชน ซึ่งในปัจจุบันมีสมาชิกกลุ่มกิจกรรมต่างๆ