โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

39. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพอำเภอโพธิ์ชัย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านศรีวิลัย ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๘ ธันวาคม ๒๕๓๖

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้าไหม,หม่อนไหม,ทอผ้าไหมพรม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 36 โดยพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อที่จะช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ของอำเภอ โพธิ์ชัยและในพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีรายได้เสริมจากการ ทำนา ทำไร่ โดยได้ส่งเสริมให้ทำการทอผ้าไหม และ ปลูกหม่อนในระหว่างที่หมดจากการทำนา ทำไร และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี ศิลปหัตถกรรม
งานฝีมือทางด้านการทอผ้าของราษฎรให้คงอยู่สืบไป