โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

42. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านบ่อเดือนห้า (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านบ่อเดือนห้า ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

    ก่อตั้งเมื่อ : ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๐

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม,เพาะเห็ด,ตีเหล็ก

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1) เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของโครงการร่วมกันบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง

2) เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิตให้สามารถแข่งขันในระดับสากลได้ทั่วโลก