โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

43. โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดสะกอย (โครงการด้านการส่งเสริมอาชีพ)

    ที่ตั้ง : บ้านกุดสะกอย ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร

    ก่อตั้งเมื่อ : ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๘

    กิจกรรมสำคัญที่ดำเนินการ : ทอผ้า,หม่อนไหม

    จุดประสงค์ ศูนย์/โครงการฯ 

1 เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของสมาชิกโครงการฯ ให้ดีขึ้น

2 เพื่อสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก

3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรในพื้นที่

4 สร้างความรักสามัคคีให้กับราษฎรในพื้นที่ 

5  ให้ราษฎรตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์