การอำนวยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

   ๑) หลักการและเหตุผล

    รับผิดชอบในการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานประจำศูนย์/โครงการ จำนวน ๔๔ ศูนย์/ โครงการ และต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์/โครงการ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงต้องประสานงานกับส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลและติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยรับผิดชอบศูนย์/โครงการฯ โดยใกล้ชิดและต่อเนื่องให้ได้มาซึ่งปัญหาที่แท้จริง ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องให้กับหน่วยงานได้ทันเวลา ทภ.๒ โดย ศปร.ทภ.๒ จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อการดำเนินงานและติดตามผลการปฏิบัติงาน         

   ๒) วัตถุประสงค์   

    (๑) เพื่อประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่างๆ ให้การดำเนินงานตามโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่รับผิดชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์

    (๒) เพื่อกำกับดูแลในการช่วยเหลือและติดตามความก้าวหน้าซึ่งจะทำให้ การดำเนินงานตามโครงการฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต่อเนื่องรวดเร็ว และบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม

   (๓) ตรวจและติดตามผลการปฏิบัติงานโครงการฯ พร้อมทั้งรายงานผล การปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา ตามวงรอบที่กำหนด

  ๓) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด

  (๑) เชิงปริมาณ ผู้บังคับบัญชา ทภ.๒ หรือผู้แทน พร้อมเจ้าหน้าที่ทำการตรวจติดตามผล การปฏิบัติงานพร้อมรับทราบปัญหาของศูนย์/โครงการส่งเสริมศิลปาชีพในพื้นที่ ภาค ตอ./น. อย่างน้อย จำนวน ๖ ครั้ง (๒ เดือน/ครั้ง) ๑๕ ศปร.เขตพื้นที่ และ ๔๔ ศูนย์/โครงการฯ พร้อมประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

 (๒) เชิงคุณภาพ ทำให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องสามารถนำไปปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์โครงการพร้อมประสานงานกับทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เรียบร้อย เป็นผลดีและเกิดประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการฯ และสำเร็จลุล่วงตามพระราชประสงค์