โครงการนิทรรศการ ทบ. กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทหารพันธุ์ดี

    ๑) หลักการและเหตุผล

        ตามที่ ทบ. ได้สนองงานตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้กำลังพลและทรัพยากรที่มีอยู่เข้าร่วมดำเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่ง ทภ.๒ มีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ ทภ.๒ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนอันดับแรกที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุด ปัจจุบัน ทภ.๒ รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน ๔๔ โครงการ (จัด ๑ ชุดปฏิบัติงานประจำพื้นที่สนับสนุน อผศ. ประจำโครงการหมู่บ้านนักรบไทย อ.สว่างวีระวงศ์ จว.อ.บ.) และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่าง ๆ ตามแนวพระราชดำริในหลาย ๆ โครงการ เช่น โครงการฟาร์มตัวอย่าง โครงการพลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี ซึ่งทุกโครงการเป็นการดำเนินการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดังนั้น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ ผลงานของ ทบ. ที่ได้สนองงานตามพระราชดำริมาโดยต่อเนื่องในส่วนที่ ทภ.๒ รับผิดชอบ ให้ประชาชนได้รับทราบ ประกอบกับวันที่ ๕ ธ.ค. ๕๗ เป็นโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมีพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา จึงเห็นควรจัดทำโครงการ “นิทรรศการกองทัพบกกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช”

   ๒) วัตถุประสงค์   

       (๑) เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่ทรงมี พระชนมพรรษาครบ ๘๖ พรรษา

       (๒) เพื่อรวบรวมผลการดำเนินงานของ ทบ. ในส่วนที่ ทภ.๒ รับผิดชอบโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปรับทราบอย่างกว้างขวาง

       (๓) สร้างจิตสำนึกให้ราษฎรเกิดความศรัทธาและความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์

   ๓) การปฏิบัติงาน  การปฏิบัติ ทภ.๒ ดำเนินการจัดนิทรรศการกองทัพบกกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ของ ทบ. จำนวน ๖ ครั้งใน ๓ พื้นที่หลัก คือ ๑.) พื้นที่ภาค ตอ./น. ตอนบน กระทำในพื้นที่ จว.อ.ด., ข.ก. ๒.) พื้นที่ภาค ตอ./น. ตอนล่าง กระทำในพื้นที่ จว.ส.ร., อ.บ. และ จว.ร.อ. ๓) พื้นที่ จว.น.ม. เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้เข้าใจต่อการปฏิบัติทางทหารที่สนองงานในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ให้ราษฎรในพื้นที่ต่างๆ มีชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

   ๔) ผลที่คาดว่าจะได้รับ : ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ ทบ. ในส่วนของ ทภ.๒ ในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้ราษฎรเกิดความศรัทธาและความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้กับ ทบ.

   ๕) ตัวชี้วัดและเกณฑ์การวัด

       (๑) เชิงปริมาณ ทภ.๒ ดำเนินการจัดนิทรรศการกองทัพบกกับโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาส เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา  ของ ทบ. จำนวน ๒ ครั้ง ในพื้นที่ ๒ พื้นที่หลัก ได้แก่ พื้นที่ภาค ตอ./น. ตอนบน กระทำในพื้นที่ จว.ข.ก., และ จว.อ.ด.  และ พื้นที่ภาค ตอ./น. ตอนล่าง กระทำในพื้นที่ จว.น.ม., ส.ร., และ จว.บ.ร.

       (๒) เชิงคุณภาพ ประชาชนได้รับทราบถึงการดำเนินงานของ ทบ. ในส่วนของ ทภ.๒ ในการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ทำให้ราษฎรเกิดความศรัทธาและความจงรักภักดี ในสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มากยิ่งขึ้น เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ ทบ.