การปฏิบัติของหมู่บ้าน/ชุมชนฯ และบุคคลฯ ที่เสนอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ

ประเภทหมู่บ้าน/ชุมชน  :  อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไ […]

โครงการน้อมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

เศรษฐกิจพอเพียง

ตามที่ ทบ.ได้สนองงานตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้กำลังพลและทรัพยากรที่มีอยู่เข้าร่วมดำเนินการในโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่ง ทภ.๒ มีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ  ทั้งนี้ ทภ.๒ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

โครงการนิทรรศการ ทบ. กับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทหารพันธุ์ดี

ทบ. ได้สนองงานตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยใช้กำลังพลและทรัพยากรที่มีอยู่เข้าร่วมดำเนินการในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่ง ทภ.๒ มีบทบาทเป็นแกนกลางในการประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งนี้ ทภ.๒ ได้ให้ความสำคัญสูงสุดต่อโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนอันดับแรกที่ต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเร็วที่สุด

โครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”

ด้วยในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ได้มีพระราชเสาวนีย์เกี่ยวกับโครงการธง “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต” กับ พลโทสุรยุทธ์ จุลานนท์ แม่ทัพภาคที่ ๒ (ยศและตำแหน่งในขณะนั้น) ณ พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร สรุปสาระสำคัญของพระราชเสาวนีย์  เพื่อคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน และบุคคลที่มีผลงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ดีเด่นจนเป็นที่ยอมรับจากชุมชนในระดับท้องถิ่นไปจนถึงระดับประเทศเพื่อเข้ารับพระราชทานธงและเข็ม “พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต”