ติดต่อเรา

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และความมั่นคงกองทัพภาคที่ ๒
(ศปร.ทภ.๒/ศปร.กอ.รมน.ภาค ๒)

ที่อยู่: ค่ายสุรนารี ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โทร.๐๔๔ ๒๔๑ ๘๕๘
โทร.ทบ. ๒๒๘๒๓
เว็บไซต์: https://www.sprtp2.com
อีเมล์: sprtp2@hotmail.com