เชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขอเชิญชวนกำลังพล ครอบครัว และประชาชน ร่วมรับชมการบรรยายพิเศษเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวหัวข้อ “พระราชประวัติ พระบุญญาธิการ พระอัจฉริยภาพ และพระราชกรณียกิจ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10” โดย นายกองโท ธารณา คชเสนี และว่าที่ร้อยตรี น้ำเพ็ชร คชเสนี สัตยารักษ์ ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 0800 – 1200 น. โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook Live กองทัพภาคที่ 2

การอำนวยการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รับผิดชอบในการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามประสานงานประจำศูนย์/โครงการ จำนวน ๔๓ ศูนย์/ โครงการ และต้องติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ศูนย์/โครงการ ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม